Nabízíme Vám: Zpracování podkladů pro přípravu staveb Zajištění kompletních podkladů pro posouzení vlivů staveb na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.        v platném znění Vyřízení vynětí pozemků ze ZPF a LPF Vyřízení územního rozhodnutí nebo územního souhlasu Vyřízení stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a to i pro stavby drah        a staveb na dráze Vyřízení vodoprávního povolení a zvláštního užívání komunikace Autorský dozor Technický dozor staveb Supervizi prováděných prací Ekonomické vyhodnocení stavby
Inženýrská činnost ve výstavbě je souhrn činností, které jsme schopni jménem investora provádět za účelem přípravy a realizace staveb a to buď námi nebo někým jiným projektově vypracovaných. Naši vedoucí projektů jsou autorizovanými osobami s praktickými zkušenostmi ze správních řízení a z realizací různých staveb. Našim zákazníkům jsme schopni nabídnout kompletní servis včetně zajištění veškerých vyjádření a stanovisek (zejm. dotčených orgánů, účastníků řízení), správních rozhodnutí a projednání s vlastníky pozemků.
PROJEKTOVÁ ČINNOST
INŽENÝRSKÁ ČINNOST
©2020 F-PROJEKT-DOPPRAVNÍ STAVBY s.r.o.
Dovolujeme si Vám nabídnout široké spektrum projektových prací ve všech oborech stavebnictví. Zabýváme se projektováním nejen v souvislosti s investičními akcemi Správy železnic, státní organizace, ale i staveb jiných investorů. Projektové práce zajišťujeme od studie až po realizační dokumentaci. Součástí návrhů je i tvorba rozpočtu jednotlivých stavebních akcí. se zabývá projektováním železničních a silničních objektů, zejm. nástupišť, přejezdů, zpevněných ploch, místních komunikací, silnic a komunikací pro pěší. Návrhy nových přejezdových konstrukcí a rekonstrukce stávajících přejezdů obsahují i návrhy úprav návazných komunikací a křižovatek. V rámci rekonstrukcí železničních stanic a zastávek klademe zvýšený důraz na bezpečnost a bezpečný pohyb cestujících vč. osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Součástí návrhů jsou i informační systémy a piktogramy odpovídající standardům EU. Máme zkušenosti s navrhováním zpevněných ploch vč. odvodnění (např. parkoviště, nákladiště, čerpací stanice PHM, chodníky). se zabývá navrhováním nových mostů, propustů, tunelů, podchodů, lávek pro pěší, opěrných zdí a zárubních zdí vč. rekonstrukcí objektů stávajících. Pokud to umožňují provozní podmínky, jsou stavby navrhovány pro realizaci za co nejmenšího omezení železničního provozu. Návrhy obsahují řešení založení objektů i s využitím moderního hlubinného založení, nebo zlepšení základových poměrů pomocí pilot, mikropilot apod. se zejména zabývá navrhováním nových budov pro umístění technologie zabezpečovacího, sdělovacího nebo silnoproudého zařízení pro železniční provoz, objektům sloužících k ochraně cestujících proti nepřízni počasí (zastřešení nástupišť, přístřešky pro cestující apod.) a objektům proti hluku ze železniční dopravy. Neodmyslitelnou součástí jsou návrhy rekonstrukcí stávajících objektů pro železniční provoz. Další náplní práce této sekce je navrhování staveb pro bydlení a občanské vybavenosti vč. inženýrských objektů pro tyto stavby.
Profesní skupina „sekce koleje-silnice“ 
Profesní skupina „sekce mosty-tunely-zdi“ 
Profesní skupina „sekce pozemní stavby“ 
©2020 F-PROJEKT-DOPPRAVNÍ STAVBY s.r.o.
Nabízíme Vám: Zpracování podkladů pro přípravu staveb Zajištění kompletních podkladů pro posouzení         vlivů staveb na životní prostředí podle zákona         č. 100/2001 Sb. v platném znění Vyřízení vynětí pozemků ze ZPF a LPF Vyřízení územního rozhodnutí nebo územního         souhlasu Vyřízení stavebního povolení nebo souhlasu         s provedením ohlášeného stavebního záměru         a to i pro stavby drah a staveb na dráze Vyřízení vodoprávního povolení a zvláštního         užívání komunikace Autorský dozor Technický dozor staveb Supervizi prováděných prací Ekonomické vyhodnocení stavby
Inženýrská činnost ve výstavbě je souhrn činností, které jsme schopni jménem investora provádět za účelem přípravy a realizace staveb a to buď námi, nebo někým jiným projektově vypracovaných. Naši vedoucí projektů jsou autorizovanými osobami s praktickými zkušenostmi ze správních řízení a z realizací různých staveb. Našim zákazníkům jsme schopni nabídnout kompletní servis včetně zajištění veškerých vyjádření a stanovisek (zejm. dotčených orgánů, účastníků řízení), správních rozhodnutí a projednání s vlastníky pozemků.
PROJEKTOVÁ ČINNOST
se zabývá projektováním železničních a silničních objektů, zejm. nástupišť, přejezdů, zpevněných ploch, místních komunikací, silnic a komunikací pro pěší. Návrhy nových přejezdových konstrukcí a rekonstrukce stávajících přejezdů obsahují i návrhy úprav návazných komunikací a křižovatek. V rámci rekonstrukcí železničních stanic a zastávek klademe zvýšený důraz na bezpečnost a bezpečný pohyb cestujících vč. osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Součástí návrhů jsou i informační systémy a piktogramyodpovídající standardům EU. Máme zkušenosti s navrhováním zpevněných ploch vč. odvodnění (např. parkoviště, nákladiště, čerpací stanice PHM, chodníky). se zabývá navrhováním nových mostů, propustů, tunelů, podchodů, lávek pro pěší, opěrných zdí a zárubních zdí vč. rekonstrukcí objektů stávajících. Pokud to umožňují provozní podmínky, jsou stavby navrhovány pro realizaci za co nejmenšího omezení železničního provozu. Návrhy obsahují řešení založení objektů i s využitím moderního hlubinného založení, nebo zlepšení základových poměrů pomocí pilot, mikropilot apod. se zejména zabývá navrhováním nových budov pro umístění technologie zabezpečovacího, sdělovacího, nebo silnoproudého zařízení pro železniční provoz, objektům sloužících k ochraně cestujících proti nepřízni počasí (zastřešení nástupišť, přístřešky pro cestující apod.) a objektům proti hluku ze železniční dopravy. Neodmyslitelnou součástí jsou návrhy rekonstrukcí stávajících objektů pro železniční provoz. Další náplní práce této sekce je navrhování staveb pro bydlení a občanské vybavenosti vč. inženýrských objektů pro tyto stavby.
Profesní skupina „sekce koleje-silnice“ 
Profesní skupina „sekce mosty-tunely-zdi“ 
Profesní skupina „sekce pozemní stavby“ 
Dovolujeme si Vám nabídnout široké spektrum projektových prací ve všech oborech stavebnictví. Zabýváme se projektováním nejen v souvislosti s investičními akcemi Správy železnic, státní organizace, ale i staveb jiných investorů. Projektové práce zajišťujeme od studie až po realizační dokumentaci. Součástí návrhů je i tvorba rozpočtu jednotlivých stavebních akcí.
INŽENÝRSKÁ ČINNOST